Οροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Ομίλου KULINA, a.s. από την 18η Νοεμβρίου 2022

I. Βασικές Διατάξεις

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής καλούμενοι "ΓΟΠ") ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των μερών της σύμβασης αγοράς - του πωλητή Ομίλου KULINA, a.s., ID εταιρείας: 26155559, ΑΦΜ: 26155559, εγγεγραμμένου στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο στην Πράγα, ενότητα Β, φάκελος 6384  (εφεξής «Πωλητής» ή «Kulina») και του Αγοραστή (εφεξής «Αγοραστής») στον τομέα της πώλησης σκευών κουζίνας και επιτραπέζιων σκευών και αξεσουάρ και εξοπλισμού για το σπίτι, το γραφείο και τον κήπο.

Με τη δημιουργία μιας παραγγελίας, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει εξοικειωθεί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Επικοινωνία πριν από τη Σύναψη της Σύμβασης Αγοράς, οι Κανόνες Παραπόνων, οι Συνθήκες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι πληροφορίες σχετικά με τη Μέθοδο αποστολής, και ότι συμφωνεί μαζί τους στη διατύπωση που ισχύει τη στιγμή της δημιουργίας της παραγγελίας. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις γνωστοποιούνται στον Αγοραστή με επαρκή τρόπο προτού αυτός υποβάλει μια παραγγελία και έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με αυτούς.

Πωλητής

Ο Όμιλος KULINA, a.s. με έδρα στη διεύθυνση Výtvarná 1023/4, 161 00 Πράγα 6, εταιρική ταυτότητα: 26155559, είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τμήμα Β, φάκελος 6384, και ασχολείται με την πώληση μαγειρικών σκευών και επιτραπέζιων σκευών σε τελικούς καταναλωτές και εταιρείες.

Αγοραστής

Αγοραστής σημαίνει:

σύμφωνα με αυτούς τους «ΓΟΠ», ένα φυσικό πρόσωπο που είναι καταναλωτής, ή επιχειρηματικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 1. a) καταναλωτής - πρόσωπο που συνάπτει και εκπληρώνει σύμβαση εκτός του πεδίου της επιχείρησής του ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει προϊόντα ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες για άλλο σκοπό εκτός της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες.
 2. b) επιχειρηματίας - πρόσωπο που ασκεί ανεξάρτητη κερδοφόρα δραστηριότητα για ίδιο λογαριασμό και ευθύνη με άδεια εμπορίου ή με παρόμοιο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με σκοπό να το πράττει σε συνεχή βάση για την αποκόμιση κέρδους. Για τους σκοπούς της προστασίας των καταναλωτών και για άλλους σκοπούς, επιχειρηματίας είναι επίσης κάθε πρόσωπο που συνάπτει συμβάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική, κατασκευαστική ή παρόμοια δραστηριότητά του ή στο πλαίσιο της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του, ή πρόσωπο που ενεργεί για όνομα ή λογαριασμό ενός επιχειρηματία. Για τους σκοπούς του ΓΟΠ, επιχειρηματίας είναι το πρόσωπο που ενεργεί σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση κατά την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Εάν ο Αγοραστής δηλώσει την εταιρική του ταυτότητα σε μια παραγγελία, αναγνωρίζει ότι στη συμβατική σχέση με τον Πωλητή ο Αγοραστής θεωρείται επιχειρηματίας και υπόκειται στους κανόνες που ορίζονται στον ΓΟΠ για τους επιχειρηματίες.

II. Επικοινωνία πριν από τη Σύναψη της Σύμβασης Αγοράς για Αγοραστές Που Είναι Καταναλωτές

 1. Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει την τιμή αγοράς πριν από την παραλαβή των παρεχόμενων ειδών βάσει της σύμβασης αγοράς.
 2. Ο Αγοραστής μπορεί πάντα να επικοινωνεί με τον Πωλητή τηλεφωνικά, γραπτώς ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παράπονό του, και εάν το παράπονο του Αγοραστή δεν επιλυθεί ευνοϊκά, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική ή επιβλέπουσα δημόσια αρχή.
 3. Κατά την έναρξη μιας επιχειρηματικής σχέσης, ο καταναλωτής δίνει στον πωλητή μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας του που είναι απαραίτητα για την ομαλή διεκπεραίωση της παραγγελίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία που ο καταναλωτής επιθυμεί να αναφέρονται στα έγγραφα αγοράς.
 4. Τυχόν έννομες σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή που είναι καταναλωτής, που δεν ρυθμίζονται ρητά στους παρόντες ΓΟΠ, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών, καθώς και από σχετικούς κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.
 5. Όταν συνάπτεται ατομική σύμβαση με τον Αγοραστή, η σύμβαση αυτή υπερισχύει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, επομένως εάν οποιαδήποτε διάταξη της εξατομικευμένης σύμβασης αποκλίνει από τους όρους που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τότε ισχύει η διάταξη της εξατομικευμένης σύμβασης.
 6. Ο Αγοραστής γνωρίζει ότι κατά την αγορά προϊόντων που προσφέρονται από τον Πωλητή, ο Αγοραστής δεν δικαιούται τη χρήση κατατεθέντων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, εταιρικών λογότυπων ή ευρεσιτεχνιών του Πωλητή ή άλλων εταιρειών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά σε ειδική σύμβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση.
 7. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών όπως αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνουν ΦΠΑ και όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τέλη. Η συνολική τιμή παραγγελίας χωρίς ΦΠΑ αναγράφεται σε όλα τα βήματα του καλαθιού. Τα έξοδα αποστολής και πληρωμής εξαρτώνται από τους επιλεγμένους τρόπους αποστολής και πληρωμής για την παραγγελία.

III. Παραγγελία

 1. Ο Αγοραστής θα λάβει τα αγαθά στην τιμή που ισχύει τη στιγμή της παραγγελίας. Πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Αγοραστής-καταναλωτής έχει την ευκαιρία να μάθει τη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και χωρίς ΦΠΑ, καθώς και όλες τις άλλες χρεώσεις. Αυτή η τιμή θα αναφέρεται στην παραγγελία και στο μήνυμα που επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας αγαθών. Πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Αγοραστής-καταναλωτής έχει την ευκαιρία να μάθει για πόσο καιρό η προσφορά ή η τιμή θα παραμείνει σε ισχύ. Όταν πρόκειται για ειδικά προϊόντα κατά παραγγελία ή αγαθά που είναι εκτός αποθέματος, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την τιμή και τον όρο παράδοσης στον Αγοραστή μέσω τηλεφώνου/e-mail εκ των προτέρων. Αυτή η τιμή μπορεί να αλλάξει από τον Πωλητή σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και ανάλογα με την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας CZK προς ξένα νομίσματα. Εάν ο Αγοραστής δεν συμφωνήσει με μια τέτοια αλλαγή, ο Αγοραστής δεν θα επιβεβαιώσει την παραγγελία και η παραγγελία δεν θα πραγματοποιηθεί. 

 2. Η παραγγελία γίνεται τη στιγμή που ο Αγοραστής προσθέτει τα επιλεγμένα αγαθά ή την υπηρεσία στο καλάθι και στέλνει την παραγγελία. Το συμβόλαιο αγοράς συντάσσεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πωλητή, βλέπε άρθρο IV.

 3. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους:
  - μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στη διεύθυνση www.kulina.gr (εφεξής “e-shop”)
  - με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@kulina.gr - τηλεφωνικά στο +30 231 132 0456

 4. Ο Πωλητής συνιστά στον Αγοραστή να πραγματοποιεί παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή γραπτώς (e-mail) και να δηλώνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  - όνομα, επώνυμο και κατοικία, ή επωνυμία επιχείρησης και έδρα του Αγοραστή
  - εταιρικό αναγνωριστικό εάν η αγορά έγινε από επιχειρηματία/εταιρεία, ΑΦΜ εάν ο Αγοραστής είναι εγγεγραμμένος ως υπόχρεος ΦΠΑ
  - αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθεί ειδικά από την εταιρεία μεταφορών ως αριθμός επικοινωνίας για τους σκοπούς της παράδοσης των αγαθών στον Αγοραστή
  - κωδικό και όνομα του εμπορεύματος όπως αναφέρεται στον τιμοκατάλογο
  - τιμή μονάδας
  - τρόπο πληρωμής και αποστολής
  - διεύθυνση παράδοσης εάν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση τιμολόγησης του Αγοραστή
  - όλες τις άλλες λεπτομέρειες που ο Αγοραστής θεωρεί σημαντικές. Κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς μέσω της ιστοσελίδας, ο Αγοραστής καλείται να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

IV. Σύναψη Σύμβασης Αγοράς

 1. Σύμβαση αγοράς - Η παραγγελία του Αγοραστή είναι μια πρόταση για σύναψη σύμβασης αγοράς και η σύμβαση αγοράς συντάσσεται τη στιγμή που ο Πωλητής παραδίδει στον Αγοραστή τη δεσμευτική αποδοχή αυτής της πρότασης. Η σύναψη της σύμβασης αγοράς επιβεβαιώνεται αμέσως από την Kulina στον Αγοραστή με ένα ενημερωτικό email που συνοψίζει το περιεχόμενο της παραγγελίας και αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Αγοραστή (με δεσμευτική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πωλητή - μέσω αποστολής της επιβεβαίωσης παραγγελίας). Εκείνη τη στιγμή, προκύπτουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή που ορίζονται στη σύμβαση αγοράς και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής υποχρεούται να επιβεβαιώσει την αποδοχή της σύμβασης αγοράς (παραγγελίας), κυρίως με την αποστολή της επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας στο σύστημα του Πωλητή.

 2. Το συμβόλαιο συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα (ή αλλαγή στη γλώσσα σας στη συγκεκριμένη χώρα). Η σύμβαση που έχει συναφθεί αρχειοθετείται από τον Πωλητή με σκοπό την επιτυχή εκπλήρωσή της και δεν είναι προσβάσιμη σε τρίτους που δεν εμπλέκονται. Πληροφορίες σχετικά με όλα τα τεχνικά βήματα που οδηγούν στη σύναψη της σύμβασης προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όπου αυτή η διαδικασία περιγράφεται με κατανοητό τρόπο. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, ο Αγοραστής έχει την ευκαιρία να ελέγξει και να διορθώσει την παραγγελία και να αλλάξει το περιεχόμενο του καλαθιού, καθώς και τον τρόπο αποστολής και πληρωμής. Κατά τη διάρκεια της σύναψης της σύμβασης, ο Αγοραστής μπορεί να επικουρείται από έναν εργαζόμενο του πωλητή είτε σε ένα φυσικό κατάστημα είτε μέσω τηλεφώνου είτε κατά την υποβολή μιας παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει όλα τα στοιχεία που δήλωσε/επέλεξε κατά τη δημιουργία της παραγγελίας. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kulina.gr, ώστε να μπορούν να αρχειοθετηθούν και να αναπαραχθούν από τον Αγοραστή.

 3. Ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα των αγαθών, ποσό της τιμής αγοράς, αναμενόμενα έξοδα αποστολής), ο Πωλητής μπορεί πάντα να ζητήσει από τον Αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (π.χ. γραπτώς ή τηλεφωνικώς).

 4. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να συνάψει τη σύμβαση αγοράς, ειδικά με μέρη που παραβίασαν ουσιωδώς τις υποχρεώσεις τους προς τον Πωλητή στο παρελθόν.

 5. Ο Αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Αγοραστή για τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (έξοδα σύνδεσης στο διαδίκτυο, έξοδα τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνουν τον Αγοραστή.

V. Υπαναχώρηση από τη Σύμβαση

 1. Ο Αγοραστής-καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός 60 ημερών από την παράδοση της παραγγελίας. Για να τηρηθεί το χρονικό όριο για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς, αρκεί η αποστολή των εμπορευμάτων με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους αποστολής επιστροφής πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω.

 2. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα, δηλαδή εντός 60 ημερών, ο καταναλωτής πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πωλητή για την υπαναχώρηση, είτε στέλνοντας το Έντυπο Επιστροφής Αγαθών μέσα στο δέμα με τα προς επιστροφή προϊόντα, είτε μέσω e-mail είτε μέσω της διαδικτυακής φόρμας. Εάν ο καταναλωτής αποχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες, ο πωλητής θα επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που ο επιχειρηματίας έλαβε την ειδοποίηση του καταναλωτή για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς, όλες τις πληρωμές που ο Πωλητής έλαβε από τον Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Ωστόσο, ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα ληφθέντα χρήματα στον καταναλωτή έως ότου ο καταναλωτής παραδώσει τα αγαθά στον Πωλητή/τα αγαθά παραδοθούν στον Πωλητή με οποιαδήποτε από τις πιθανές μεθόδους επιστροφής.

 3. Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, θα στείλει ή θα παραδώσει στον Πωλητή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, τα αγαθά που έλαβε ο καταναλωτής από τον επιχειρηματία.
 4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Πωλητή τα αγαθά στην κατάσταση στην οποία ο καταναλωτής παρέλαβε τα αγαθά, δηλαδή αν είναι δυνατόν στην αρχική συσκευασία, αχρησιμοποίητα και άθικτα, μαζί με όλα τα μέρη, τα εξαρτήματα, την τεκμηρίωση και, κατά περίπτωση, με τα δώρα που έλαβε ο καταναλωτής μαζί με τα αγαθά. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά είτε στέλνοντας τα αγαθά στη διεύθυνση επικοινωνίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα επιστροφή αγαθών είτε παραδίδοντας τα αγαθά στις εγκαταστάσεις του Πωλητή.

 5. Εάν ο Αγοραστής επιτρέπεται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός εξήντα ημερών, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η τιμή αγοράς που επιστρέφεται μπορεί να μειωθεί κατά το ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί η αξία των αγαθών. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν τα αγαθά που επιστρέφει είναι κατεστραμμένα, φθαρμένα ή ή έχουν μερικώς καταναλωθεί, ο Πωλητής δικαιούται αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε, επομένως επιβάλλεται από Πωλητή να αποζημιωθεί από τον Αγοραστή. Το δικαίωμα αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά μπορεί να ενεργοποιηθεί μονομερώς από τον Πωλητή έναντι του δικαιώματος του Αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

 6. Ο Πωλητής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς ανά πάσα στιγμή προτού ο Αγοραστής παραλάβει τα αγαθά. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή την τιμή αγοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με μεταφορά του χρηματικού ποσού στον λογαριασμό που καθορίζει ο Αγοραστής.

 7. Εάν έχει παρασχεθεί δώρο στον Αγοραστή μαζί με τα αγαθά, η συμφωνία δωρεάς συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή με την αποφασιστική προϋπόθεση ότι εάν ο καταναλωτής αποχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, η συμφωνία δωρεάς που αφορά το δώρο δεν θα ισχύει πλέον και ο Αγοραστής θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το δώρο μαζί με τα αγαθά στον Πωλητή.

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση όταν πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. παροχή υπηρεσιών που εκπληρώθηκαν από τον Πωλητή, με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση·

 2. παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από αποκλίσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ανεξάρτητες από τη βούληση του Πωλητή και που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση·

 3. παράδοση αγαθών που προσαρμόστηκαν κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή ή στον καταναλωτή·

 4. παράδοση ευπαθών αγαθών ή αγαθών που αναμίχθηκαν αμετάκλητα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση·

 5. επισκευή ή συντήρηση που πραγματοποιείται στον τόπο που καθορίζεται από τον καταναλωτή κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή· Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση μεταγενέστερης εκτέλεσης επισκευών εκτός από τις ζητούμενες ή παράδοσης άλλων ανταλλακτικών εκτός τα ζητούμενα.

 6. παράδοση αγαθών σε κλειστή συσκευασία που αφαιρέθηκαν από τον καταναλωτή από τη συσκευασία και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής (ιδίως μανικιούρ και εργαλεία μανικιούρ)·

 7. παράδοση εφημερίδων ή περιοδικών.

VI. Ώρες Λειτουργίας

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στη διεύθυνση www.kulina.gr μπορούν να πραγματοποιούνται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

VII. Τιμές

 1. Οι πληροφορίες για τα αγαθά και η τιμή που δηλώνονται από τον Πωλητή είναι δεσμευτικές, εκτός από προφανές λάθος. Οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνουν όλους τους φόρους (π.χ. ΦΠΑ) και τα τέλη, εκτός από τα έξοδα αποστολής των αγαθών (βλ. άρθρο II.)
 2. Μαζί με την τιμή αγοράς των αγαθών, ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον Πωλητή τα έξοδα αποστολής των αγαθών στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, η τιμή αγοράς στο εξής σημαίνει και τα έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή των αγαθών.

 3. Οι εκπτώσεις στις τιμές των αγαθών που δίνονται από τον Πωλητή στον Αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν.

 4. Η προσφορά αγαθών σε έκπτωση και οι τιμές τέτοιων αγαθών παραμένουν σε ισχύ για το χρόνο κατά τον οποίο εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως προϊόντα σε απόθεμα και μέχρι να λήξει η περίοδος περιορισμένου χρόνου της έκπτωσης, εάν η τιμή του προϊόντος έχει μειωθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

VIII. Οροι πληρωμής

 1. Η Kulina αποδέχεται τους παρακάτω τρόπους πληρωμής. Για να μάθετε τις ειδικές προϋποθέσεις χρήσης των τρόπων πληρωμής, ακολουθήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 2. Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία του Πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς, αλλά ο κίνδυνος ζημιάς στο αντικείμενο μετατίθεται κατά την παραλαβή των αγαθών στον Αγοραστή.

 3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον Αγοραστή μόνο ορισμένους τρόπους πληρωμής κατά την κρίση του Πωλητή.

 4. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος της αντικαταβολής, η τιμή αγοράς υποβάλλεται τη στιγμή της παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν χρησιμοποιείται πληρωμή χωρίς μετρητά, η τιμή αγοράς υποβάλλεται σε 7 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

 5. Όταν χρησιμοποιείται πληρωμή χωρίς μετρητά, ο Αγοραστής υποχρεούται να δηλώσει το μεταβλητό σύμβολο της πληρωμής κατά την πληρωμή της τιμής αγοράς των αγαθών. Όταν χρησιμοποιείται πληρωμή χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του Αγοραστή να πληρώσει την τιμή αγοράς εκπληρώνεται τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό του Πωλητή.

 6. Εάν ο Αγοραστής αποτύχει να παρέχει πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (ενότητα IV.c), ειδικότερα, ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή της πλήρους τιμής αγοράς πριν από την αποστολή των αγαθών στον Αγοραστή.

 7. Η πληρωμή «Klarna» είναι μια λύση που παρέχεται από την Klarna Bank AB (publ). Corp. ID No. 556737-0431, που εδρεύει στη διεύθυνση Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, βάσει τιμολογίου Klarna, αναθέτοντας την αξίωση για πληρωμή με παρατεταμένη προθεσμία πληρωμής στην Klarna Bank AB, υπό τους όρους που αναφέρονται στο «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για Χρήστες της Υπηρεσίας «Klarna». Εάν ο Αγοραστής χρησιμοποιεί την υπηρεσία «Klarna» που διαμεσολαβείται από τον Πωλητή και παρέχεται από την Klarna Bank AB, ο Αγοραστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή (δηλαδή να πληρώσει τη συνολική τιμή αγοράς και το κόστος αποστολής των αγαθών) εντός 30 ημερών από την ημέρα παράδοσης των εμπορευμάτων. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με τη συμπλήρωση της παραγγελίας από τον Αγοραστή, την αποδοχή της παραγγελίας από τον Πωλητή (με γραπτή επιβεβαίωση που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και την πληρωμή των παραγγελθέντων αγαθών από τον Αγοραστή ή τη χρήση της υπηρεσίας «Klarna». Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι επιλέγοντας την υπηρεσία «Klarna» στο καλάθι αγορών του εμπόρου και μετά τη μεταγενέστερη έγκριση της πληρωμής Klarna, ο Αγοραστής αποδέχεται τους «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για Χρήστες της Υπηρεσίας «Klarna».

 8. Αν συνηθίζεται στην επιχειρηματική πρακτική ή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πωλητής θα εκδώσει ένα φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο στον Αγοραστή σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Ο Πωλητής είναι υπόχρεος φόρου προστιθέμενης αξίας. Ο Πωλητής θα εκδώσει το φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο στον Αγοραστή το αργότερο μετά την παράδοση των αγαθών στον Αγοραστή και θα το στείλει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail του Αγοραστή.

 9. Το τιμολόγιο – φορολογικό παραστατικό θα φυλάσσεται στο ηλεκτρονικό αρχείο

IX. Οροι Αποστολής

 1. Η Kulina παρέχει τις ακόλουθες επιλογές αποστολής. Για να πληροφορηθείτε τους ειδικούς όρους των εταιρειών μεταφορών, ακολουθήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους. Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται από τον τιμοκατάλογο που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας.
 2. Εάν βάσει της σύμβασης αγοράς ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά στον τόπο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία, ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση. Εάν ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση, ο Πωλητής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς.

 3. Εάν για λόγους εκ μέρους του Αγοραστή τα αγαθά πρέπει να παραδοθούν επανειλημμένα ή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στην παραγγελία, ο Αγοραστής υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη παράδοση ή τον διαφορετικό τρόπο παράδοσης των αγαθών.

 4. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από την εταιρεία μεταφορών, ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των εμπορευμάτων και εάν υπάρχουν ελαττώματα, να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία μεταφορών σχετικά. Εάν διαπιστώσει ότι η συσκευασία είναι σπασμένη και παρουσιάζει σημάδια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο περιεχόμενο της αποστολής, ο Αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την αποστολή από την εταιρεία μεταφορών. Με την υπογραφή του δελτίου παράδοσης ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι η συσκευασία της αποστολής που περιέχει τα εμπορεύματα ήταν άθικτη.

 5. Εάν μια αποστολή είναι ελλιπής ή κατεστραμμένη, ο Αγοραστής πρέπει να αναφέρει αμέσως αυτό το γεγονός μέσω e-mail στη διεύθυνση info@kulina.gr, να συντάξει ένα αρχείο ζημιών με την εταιρεία μεταφορών και να στείλει το αρχείο ζημιών μέσω e-mail στον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν μια καταγγελία σχετικά με ημιτελή αποστολή ή εξωτερική ζημιά της αποστολής υποβληθεί αργότερα, ο καταναλωτής εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία για το αντικείμενο, αλλά ο Πωλητής μπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν παραβίαση της σύμβασης αγοράς.

X. Ευθύνη για Ελαττωματική Παροχή και Εγγύηση Ποιότητας

Η ευθύνη του Πωλητή για ελαττωματική παροχή και οι όροι εγγύησης σχετικά με τα αγαθά διέπονται από τους Κανόνες Παραπόνων του Πωλητή (βλ. παρακάτω) και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

XI. Άλλα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μερών

 1. Ο Αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών με την πληρωμή της πλήρους τιμής αγοράς των αγαθών.

 2. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι το λογισμικό και άλλα μέρη που αποτελούν τη διεπαφή ιστού του καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών των προϊόντων που προσφέρονται) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Αγοραστή ή τρίτα μέρη να παραβιάσουν ή να χρησιμοποιήσουν, χωρίς εξουσιοδότηση, το λογισμικό ή άλλα μέρη που αποτελούν τη διεπαφή ιστού του καταστήματος.

XII. Τελικές Διατάξεις

 1. Εάν η σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση αγοράς περιλαμβάνει ένα διεθνές (ξένο) στοιχείο, τα Μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από την τσεχική νομοθεσία. Αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη ή αναποτελεσματική, οι άκυρες διατάξεις θα αντικατασταθούν με διατάξεις το νόημα των οποίων πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη μη έγκυρη διάταξη. Η ακυρότητα ή η αναποτελεσματικότητα οποιασδήποτε διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων.

 3. Ένα έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς αποτελεί παράρτημα στους Όρους και Προϋποθέσεις.

 4. Οι σχέσεις και τυχόν διαφορές που προκύπτουν βάσει της σύμβασης θα υπόκεινται αποκλειστικά στους νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας και θα διευθετούνται από τα αρμόδια δικαστήρια της Τσεχικής Δημοκρατίας.

 5. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2022 και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες διατάξεις και πρακτική. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Αυτοί οι Κανόνες Παραπόνων τίθενται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2022 και αντικαθιστούν τους προηγούμενους Κανόνες Παραπόνων. Αυτοί οι Κανόνες Παραπόνων είναι διαθέσιμοι ως έγγραφο στη διεύθυνση www.kulina.gr και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων του Ομίλου KULINA, a.s.

I. Γενικές Διατάξεις

Οι Κανόνες Παραπόνων περιγράφουν την κανονική επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ του Αγοραστή που είναι καταναλωτής και του Πωλητή, δηλαδή του Ομίλου KULINA, a.s. Ο Αγοραστής υποχρεούται να εξοικειωθεί με τους Κανόνες Παραπόνων και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν παραγγείλει προϊόντα. Με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και την παραλαβή των αγαθών από τον Πωλητή, ο Αγοραστής συμφωνεί με τους Κανόνες Παραπόνων που αναφέρονται παρακάτω. Ως παραλαβή των εμπορευμάτων νοείται η στιγμή κατά την οποία τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από την εταιρεία μεταφορών ή από σημείο παραλαβής μιας από τις εταιρείες μεταφορών.

Ως έγγραφο εγγύησης (πιστοποιητικό εγγύησης), ο Πωλητής εκδίδει, για κάθε αγορασμένο αγαθό, ένα παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απλουστευμένη απόδειξη πώλησης - εφεξής «πιστοποιητικό εγγύησης») που περιέχει όλες τις νόμιμες λεπτομέρειες που απαιτούνται για τη δημιουργία αξίωσης εγγύησης (ονομασία εμπορευμάτων, διάρκεια εγγύησης, τιμή, ποσότητα κ.λπ.).

II. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις από Ελαττωματική Παροχή

Όταν αναφέρει ένα ελάττωμα ή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την αναφορά ενός ελαττώματος, ο Αγοραστής θα ενημερώσει τον Πωλητή σχετικά με το ποιο δικαίωμα έχει επιλέξει ο Αγοραστής.

Ποιότητα κατά τη στιγμή της παραλαβής- ο Πωλητής εγγυάται στον Αγοραστή ότι τα αγαθά δεν έχουν ελαττώματα κατά τη στιγμή της παραλαβής. Ειδικότερα, ο Πωλητής εγγυάται στον Αγοραστή ότι τη στιγμή που ο Αγοραστής παραλαμβάνει τα εμπορεύματα:

 • τα αγαθά έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και εάν απουσιάζει τέτοια συμφωνία, τότε τα αγαθά έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή που αναμενόταν από τον αγοραστή σε σχέση με τη φύση των αγαθών και τη διαφήμιση από τον Πωλητή ή τον κατασκευαστή·
 • τα αγαθά είναι κατάλληλα για τον σκοπό που δηλώνει ο Πωλητής για τη χρήση τους ή για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως τα αγαθά αυτού του είδους·
 • τα αγαθά αντιστοιχούν στην ποιότητα ή το σχεδιασμό του συμφωνηθέντος δείγματος ή μοντέλου, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός παραγγέλθηκαν με βάση ένα συμφωνημένο δείγμα ή μοντέλο·
 • τα εμπορεύματα παραδόθηκαν στην απαιτούμενη ποσότητα·
 • τα αγαθά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νομικών κανονισμών.

Εάν ένα ελάττωμα γίνει εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα ήταν ελαττωματικά ήδη από τη στιγμή της παραλαβής.

Εάν τα πωλούμενα αγαθά, η συσκευασία τους, οι οδηγίες που επισυνάπτονται σε αυτά ή οι διαφημίσεις σύμφωνα με άλλους νομικούς κανονισμούς υποδεικνύουν μια περίοδο για την οποία τα αγαθά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τότε θα ισχύουν οι διατάξεις της εγγύησης ποιότητας.

Τα δικαιώματα του Αγοραστή που αναφέρονται παραπάνω δεν ισχύουν:

 • όταν πρόκειται για προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, με κάποιο ελάττωμα λόγω του οποίου συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή·
 • για τη φθορά των αγαθών που προκαλείται από την κανονική χρήση τους·
 • όταν πρόκειται για μεταχειρισμένα αγαθά, στο ελάττωμα που αντιστοιχεί στο βαθμό χρήσης ή φθοράς που είχαν τα αγαθά κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον καταναλωτή· ή
 • εάν προκύπτει από τη φύση των εμπορευμάτων.

Εάν τα αγαθά έχουν ελάττωμα και το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει επισκευή ή συμπλήρωση αυτού που λείπει ή λογική μείωση της τιμής αγοράς. Εάν το ελάττωμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί και τα αγαθά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά λόγω αυτού του ελαττώματος, ο Αγοραστής μπορεί είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς είτε να απαιτήσει εύλογη μείωση της τιμής αγοράς.

Τα εμπορεύματα θεωρούνται ελαττωματικά εάν δεν παραδοθούν από τον Πωλητή στον Αγοραστή στη συμφωνημένη ποσότητα, ποιότητα και σχεδιασμό. Εάν η ποιότητα και ο σχεδιασμός δεν έχουν συμφωνηθεί, ο πωλητής θα προμηθεύσει αγαθά με την ποιότητα και το σχεδιασμό που είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προκύπτει από τη σύμβαση αγοράς.

Εάν τα αγαθά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω (ειδικά εάν τα αγαθά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και εάν απουσιάζει τέτοια συμφωνία, εάν τα αγαθά δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον Πωλητή ή τον κατασκευαστή ή που αναμενόταν από τον Αγοραστή σε σχέση με τη φύση των αγαθών και τη διαφήμιση από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή, εάν τα αγαθά δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό που έχει δηλώσει ο Πωλητής για τη χρήση τους ή για τον σκοπό για τον οποίο τα αγαθά αυτού του είδους χρησιμοποιούνται συνήθως· εάν τα αγαθά δεν αντιστοιχούν στην ποιότητα ή το σχεδιασμό του συμφωνηθέντος δείγματος ή μοντέλου, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός παραγγέλθηκαν με βάση ένα συμφωνημένο δείγμα ή μοντέλο· εάν τα αγαθά δεν παραδόθηκαν στην απαιτούμενη ποσότητα, μέγεθος ή βάρος και εάν τα αγαθά δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νομικών κανονισμών), τότε ο καταναλωτής μπορεί επίσης να απαιτήσει την παράδοση ενός νέου προϊόντος χωρίς ελαττώματα, εάν αυτή η απαίτηση δεν είναι ακατάλληλη όσον αφορά τη φύση του ελαττώματος, και εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα μέρος των αγαθών, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει μόνο την αντικατάσταση του μέρους αυτού· Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο, εάν αυτό είναι παράλογο όσον αφορά τη φύση του θέματος, ειδικά εάν το ελάττωμα μπορεί να αρθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το ελάττωμα δωρεάν.

Ο Αγοραστής έχει επίσης το δικαίωμα να του παραδοθούν νέα αγαθά ή να αντικαταστήσει ένα μέρος σε περίπτωση αφαιρέσιμου ελαττώματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το προϊόν λόγω επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Εάν ο Αγοραστής δεν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή δεν ασκήσει το δικαίωμα να του παραδοθούν νέα προϊόντα χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει μέρος τους ή να επισκευαστούν τα αγαθά, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει μια λογική έκπτωση. Ο Αγοραστής έχει επίσης το δικαίωμα σε εύλογη έκπτωση εάν ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει στον Αγοραστή νέα αγαθά χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει μέρος των αγαθών ή να επισκευάσει τα αγαθά, καθώς και εάν ο Πωλητής δεν μπορέσει να επανορθώσει την κατάσταση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν η επανόρθωση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον Αγοραστή.

Ο Αγοραστής δεν έχει τα δικαιώματα που προκύπτουν από ελαττωματική προμήθεια, εάν ο Αγοραστής γνώριζε πριν αναλάβει τα αγαθά ότι τα αγαθά είχαν κάποιο ελάττωμα ή εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από τον ίδιο τον Αγοραστή. Εάν τα αγαθά έχουν κάποιο ελάττωμα για το οποίο ευθύνεται ο Πωλητής και πρόκειται για αγαθά που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή ή για μεταχειρισμένα αγαθά, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα λογικής έκπτωσης αντί του δικαιώματος αντικατάστασης των αγαθών.

Τα δικαιώματα που προκύπτουν από ελάττωμα ασκούνται με τον Πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το αντικείμενο. Ωστόσο, εάν ένα διαφορετικό μέρος δηλωθεί ως μέρος που έχει οριστεί για την πραγματοποίηση της επισκευής και είναι παρόν στην τοποθεσία του Πωλητή ή σε τοποθεσία πιο κοντά στον Αγοραστή, ο Αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει την επισκευή του αντικειμένου με το μέρος που έχει οριστεί να πραγματοποιήσει την επισκευή. Το μέρος που έχει συνεπώς οριστεί να πραγματοποιήσει την επισκευή θα επισκευάσει το αντικείμενο εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή κατά την αγορά του αντικειμένου.

III. Ουσιαστική παράβαση της σύμβασης

Εάν η ελαττωματική προμήθεια αποτελεί ουσιαστική παραβίαση της σύμβασης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα:

 • να αφαιρέσει το ελάττωμα με την παράδοση νέων προϊόντων χωρίς ελαττώματα ή ελλείποντα αγαθά·
 • να αφαιρέσει το ελάττωμα με την επισκευή των εμπορευμάτων·
 • σε μια λογική μείωση της τιμής αγοράς των αγαθών·
 • υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Μη ουσιαστική παραβίαση της σύμβασης - Εάν η ελαττωματική προμήθεια αποτελεί μη ουσιαστική παραβίαση της σύμβασης, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα αφαίρεσης του ελαττώματος ή εύλογης μείωσης της τιμής αγοράς. Εάν, σε περίπτωση μη ουσιαστικής παραβίασης της σύμβασης, ο Αγοραστής δεν ασκήσει το δικαίωμα μείωσης της τιμής αγοράς ή δεν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο Πωλητής μπορεί να παρέχει ό,τι λείπει ή να διορθώσει το νομικό ελάττωμα. Άλλα ελαττώματα μπορεί να αφαιρεθούν από τον Πωλητή με δική του επιλογή είτε με επισκευή των αγαθών είτε με παράδοση νέων προϊόντων· η επιλογή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα παράλογο κόστος για τον Αγοραστή.

Εάν ο Πωλητής αποτύχει να άρει το ελάττωμα των αγαθών εγκαίρως ή αρνηθεί να αφαιρέσει το ελάττωμα των αγαθών, ο Αγοραστής μπορεί να απαιτήσει μείωση της τιμής αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει από τον Αγοραστή χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή. Όταν παραδίδονται νέα αγαθά από τον Πωλητή στον Αγοραστή, ο Αγοραστής θα επιστρέψει στον Πωλητή, με έξοδα του Πωλητή, τα αγαθά που παραδόθηκαν παλαιότερα.

Εγγύηση ποιότητας - Με την εγγύηση ποιότητας, ο Πωλητής εγγυάται ότι τα αγαθά θα είναι κατάλληλα για χρήση σχετικά με τον συνήθη σκοπό τους ή θα διατηρήσουν τις συνήθεις ιδιότητές τους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η δήλωση της περιόδου εγγύησης ή της ωφέλιμης ζωής των αγαθών στη συσκευασία ή στη διαφήμιση έχει επίσης αυτό το σκοπό. Μπορεί επίσης να παρέχεται εγγύηση στα δομικά στοιχεία των εμπορευμάτων.

Εάν ο Πωλητής παρέχει εγγύηση ποιότητας για τα προϊόντα, η περίοδος εγγύησης περιλαμβάνεται στις πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν που παρατίθενται στον ιστότοπο www.kulina.gr.

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παράδοση των αγαθών στον καταναλωτή· εάν τα αγαθά αποστέλλονται βάσει της σύμβασης, η περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παράδοση των αγαθών στον προορισμό. Εάν τα αγορασθέντα αγαθά πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία από άλλο μέρος εκτός του Πωλητή, η περίοδος εγγύησης αρχίζει την ημέρα που τα αγαθά τέθηκαν σε λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής διέταξε τη θέση σε λειτουργία των αγαθών εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του αντικειμένου το αργότερο και παρείχε τη δέουσα και έγκαιρη βοήθεια για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ο Αγοραστής δεν έχει δικαιώματα βάσει της εγγύησης όταν το ελάττωμα προκλήθηκε από εξωτερικό συμβάν αφότου ο κίνδυνος ζημιάς στα αγαθά είχε περάσει στον καταναλωτή. Αυτό δεν ισχύει εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από τον Πωλητή.

IV. Προϋποθέσεις Άσκησης Δικαιωμάτων που Προκύπτουν από Ελαττωματική Προμήθεια και Δικαιώματα βάσει της Εγγύησης Ποιότητας (εφεξής από κοινού καλούμενα «παράπονα»)

 1. Συνιστάται κατά την παράδοση της αποστολής ο Αγοραστής να ελέγχει, μαζί με τον μεταφορέα, την κατάσταση της αποστολής (αριθμός δεμάτων, ακεραιότητα της ταινίας με το λογότυπο της εταιρείας, φθορά του κιβωτίου) σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο μεταφοράς. Ο Αγοραστής μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει μια αποστολή που δεν συμμορφώνεται με τη σύμβαση αγοράς, π.χ. είναι ελλιπής ή κατεστραμμένη. Εάν ο Αγοραστής παραλάβει μια κατεστραμμένη αποστολή από τον μεταφορέα, είναι απαραίτητο να περιγραφεί η ζημιά στο αρχείο παράδοσης του μεταφορέα.
 2. Εάν μια αποστολή είναι ελλιπής ή κατεστραμμένη, ο Αγοραστής πρέπει να αναφέρει αμέσως αυτό το γεγονός μέσω e-mail στη διεύθυνση info@kulina.gr, να συντάξει ένα αρχείο ζημιών με την εταιρία μεταφορών και να στείλει το αρχείο ζημιών μέσω e-mail ή ταχυδρομείου στον Πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν μια καταγγελία σχετικά με ελλιπή αποστολή ή εξωτερική ζημιά της αποστολής υποβληθεί αργότερα, ο καταναλωτής εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να υποβάλει μια καταγγελία για το αντικείμενο, αλλά ο πωλητής μπορεί να αποδείξει ότι δεν επρόκειτο για παραβίαση της σύμβασης αγοράς.

Το μέρος για την υποβολή καταγγελίας είναι ο όμιλος KULINA a.s., η τοποθεσία αποθήκης Volta Real, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Συνιστούμε στον Αγοραστή να αποστέλλει πάντα ελαττωματικά προϊόντα υπό μορφή παραπόνου στη διεύθυνση του Πωλητή μέσω εταιρείας μεταφορών ή να τα παραδίδει προσωπικά. Τα υπό καταγγελία εμπορεύματα θα πρέπει να ασφαλίζονται σχολαστικά για να αποφευχθεί η ζημιά τους κατά τη μεταφορά και το δέμα θα πρέπει να φέρει εμφανή την ένδειξη "ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ" και να περιέχει τα υπό καταγγελία εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων όλων των αξεσουάρ). Συνιστούμε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς, λεπτομερή περιγραφή του ελαττώματος και επαρκή στοιχεία επικοινωνίας του Αγοραστή (διεύθυνση επιστροφής, αριθμός τηλεφώνου). Χωρίς αυτά είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση και το ελάττωμα των εμπορευμάτων. Η διαδικασία παράδοσης των υπό καταγγελία εμπορευμάτων περιγράφεται εδώ.

 1. Ο Αγοραστής αποδεικνύει τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την ευθύνη για ελάττωμα ή από την εγγύηση ποιότητας, υποβάλλοντας το παραστατικό αγοράς, καθώς και το έγγραφο καταγγελίας, εάν είχε υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία για τα εμπορεύματα στο παρελθόν. Το έγγραφο απόκτησης (έγγραφο αγοράς ή καταγγελίας) πρέπει να αναφέρει τον ίδιο σειριακό αριθμό με το προϊόν υπό καταγγελία (εάν το προϊόν έχει σειριακό αριθμό).
 2. Η ευθύνη για ελαττώματα και η εγγύηση ποιότητας δεν ισχύουν για τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν από τη χρήση ακατάλληλων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων, ακατάλληλων εργαλείων, ακατάλληλων διαδικασιών εργασίας κ.λπ. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει ως συνέπεια αυτής της χρήσης. Η ευθύνη για ελαττώματα και η εγγύηση ποιότητας δεν ισχύουν επίσης για τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν από λανθασμένη λειτουργία, ή αντιεπαγγελματικό ή ακατάλληλο χειρισμό, χρήση ή εγκατάσταση σε αντίθεση με το εγχειρίδιο χρήσης ή για ζημιές ηλεκτρικών συσκευών που προκαλούνται από υπέρταση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η ευθύνη για ελαττώματα και η εγγύηση ποιότητας δεν ισχύουν επίσης για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από (μαζί με τον περιορισμό που αναφέρεται στο άρθρο II των Κανόνων Παραπόνων):

 1. μηχανική βλάβη των εμπορευμάτων·
 2. ηλεκτρική υπέρταση (ορατά καμένα μέρη ή τυπωμένα κυκλώματα)·
 3. τη χρήση των αγαθών σε συνθήκες (θερμοκρασία, έκθεση σε σκόνη, υγρασία και χημικοί και μηχανικοί παράγοντες) που δεν συμμορφώνονται με τις συνθήκες περιβάλλοντος που καθορίζονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή·
 4. εγκατάσταση, χειρισμό ή λειτουργία χωρίς εξειδίκευση, ή παραμέληση ως προς τη φροντίδα των αγαθών·
 5. από υπερβολικό φορτίο ή χρήση αντίθετη με τους όρους που αναφέρονται στην τεκμηρίωση ή στους γενικούς κανόνες·
 6. μια ενέργεια χωρίς τα απαραίτητα προσόντα ή αλλαγή παραμέτρων·
 7. τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται από τον πελάτη (επικάλυψη, κάμψη κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι το ελάττωμα προήλθε από τέτοιου είδους τροποποιήσεις.
 8. Τα προϊόντα που υποβάλλονται ως μέρος μιας καταγγελίας θα ελεγχθούν μόνο για το ελάττωμα που έχει δηλώσει ο Αγοραστής (στη φόρμα παραπόνων, στο συνημμένο έγγραφο που περιγράφει το ελάττωμα). Συνιστούμε να δηλώνετε το ελάττωμα στη φόρμα επιστροφής που εσωκλείεται ως έντυπο έγγραφο σε κάθε παράδοση παραγγελίας ή στην ηλεκτρονική φόρμα παραπόνων.

V. Διαδικασία Χειρισμού Καταγγελίας

Σε περίπτωση ουσιαστικής ή μη ουσιαστικής παραβίασης της σύμβασης από τον Πωλητή, ο Αγοραστής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ευθύνη του Πωλητή για ελαττώματα ή από την εγγύηση ποιότητας που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο II των Κανόνων Παραπόνων.

Ο Πωλητής θα χειριστεί την καταγγελία, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ελαττώματος, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα υποβολής της καταγγελίας. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, ο καταναλωτής έχει τα ίδια δικαιώματα όπως εάν επρόκειτο ένα ελάττωμα που δεν ήταν δυνατόν να διορθωθεί. Αυτό το χρονικό όριο δεν είναι δεσμευτικό για τον Αγοραστή που δήλωσε την εταιρική ταυτότητα κατά την πραγματοποίηση της αγοράς, επομένως η σχέση του με τον Πωλητή ρυθμίζεται από τον Εμπορικό Κώδικα.

Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Αγοραστή μια γραπτή επιβεβαίωση που θα αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η καταγγελία, το περιεχόμενο της καταγγελίας και τον ζητούμενο τρόπο διεκπεραίωσης της καταγγελίας, καθώς και επιβεβαίωση της ημερομηνίας και του τρόπου διεκπεραίωσης της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της επισκευής και της διάρκειάς της ή, ανάλογα με την περίπτωση, γραπτής αιτιολογίας για την απόρριψη της καταγγελίας.

Εάν η καταγγελία δικαιολογείται, ο Αγοραστής δικαιούται επιστροφή των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την καταγγελία (ειδικά τα ταχυδρομικά τέλη που καταβλήθηκαν από τον Αγοραστή κατά την αποστολή των υπό καταγγελία εμπορευμάτων). Εάν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω ελαττώματος ενός αντικειμένου, ο καταναλωτής δικαιούται επίσης επιστροφή των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την εν λόγω υπαναχώρηση.

 1. Εάν μια καταγγελία για αγαθά που υποβλήθηκε εντός της νόμιμης περιόδου εγγύησης επιλυθεί με την αντικατάσταση των αγαθών με νέα, η περίοδος εγγύησης συνεχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία επιλύθηκε η καταγγελία. Εάν η καταγγελία επιλυθεί με την αντικατάσταση των αγαθών, κάθε μεταγενέστερη καταγγελία θεωρείται η πρώτη καταγγελία για τα αγαθά. Η διαδικασία καταγγελίας ξεκινά την επομένη της ημέρας κατά την οποία υποβλήθηκε η καταγγελία και λήγει την ημέρα επίλυσης της καταγγελίας. Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση παραπόνων αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail του πελάτη που έχει δηλώσει ο πελάτης ήδη κατά την αγορά.
 2. Αφού επιλυθεί η καταγγελία, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγγελίας μέσω τηλεφώνου, SMS ή e-mail. Εάν τα αγαθά στάλθηκαν μέσω εταιρείας μεταφορών, θα σταλούν αυτόματα στη διεύθυνση του Αγοραστή μετά την επίλυση της καταγγελίας.

Εάν τα υπό καταγγελία εμπορεύματα δεν παραληφθούν από την εταιρεία μεταφορών εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας επρόκειτο να ολοκληρωθεί η διόρθωση και εάν ολοκληρώθηκε αργότερα, τότε εντός ενός μηνός από την ειδοποίηση ότι ολοκληρώθηκε (δηλαδή συνήθως εντός 60 ημερών από την ημέρα υποβολής της καταγγελίας), ο Πωλητής μπορεί να χρεώσει ένα τέλος αποθήκευσης κατά την αποδέσμευση των υπό καταγγελία αγαθών.

Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική έκδοση εδώ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Πωλητής δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή που επεξεργάζεται ο Πωλητής υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων («GDPR»), το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αριθ. 101/2000 της Συλλογής Νόμων της Τσεχικής Δημοκρατίας (Συλ.), όπως τροποποιήθηκε, το Νόμο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες αριθ. 127/2005 Συλ., όπως τροποποιήθηκε, και το Νόμο Περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας αριθ. 480/2004 Συλ., όπως τροποποιήθηκε.

Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθενται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ομίλου KULINA, a.s., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ:

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)

Ο GDPR έχει συζητηθεί νωρίτερα σε αυτό το έγγραφο. Είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εσάς των Αγοραστών. Δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές που πραγματοποιούνται από την πλευρά μας, επειδή ήδη διαχειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα ευσυνείδητα ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μία από τις νέες απαιτήσεις του κανονισμού είναι να δημιουργήσουμε μια σελίδα όπου θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες μας συλλέγουμε και για ποιο σκοπό χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Αυτή είναι η σελίδα που διαβάζετε τώρα.

Τι δεδομένα χρειάζονται;

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για τους πελάτες μας μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες. Τις απαραίτητες πληροφορίες για την παράδοση της παραγγελίας στον πελάτη, και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη φυλή, τις πεποιθήσεις, τις πολιτικές απόψεις ή την υγεία των πελατών μας. 

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα;

Προστατεύουμε προσεκτικά όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα μεταφέρουμε μόνο στις οντότητες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων και πάντα μεταφέρουμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες (η εταιρεία μεταφορών πρέπει να γνωρίζει τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας, αλλά όχι το ιστορικό των παραγγελιών σας ή τον αριθμό παραπόνων). Τέτοιες οντότητες είναι π.χ. οι εταιρείες μεταφορών που χρειάζονται τα δεδομένα σας για να παραδώσουν την παραγγελία, ο ιστότοπος σύγκρισης τιμών εάν πραγματοποιήσετε την αγορά μέσω αυτού ή η υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων. Όλες αυτές οι οντότητες έχουν δεσμευτεί στη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως κι εμείς.

Στο www.kulina.gr τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται από την KULINA Group a.s. Ο επεξεργαστής είναι δεόντως εγγεγραμμένος στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στα Τσεχικά: Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Όνομα και επώνυμο

Για την παράδοση των αποστολών, για την ταυτοποίησή σας ως πελάτη

Αρχειοθετούνται για 10 χρόνια.

Διεύθυνση τιμολόγησης

Για την έκδοση τιμολογίων, και για τα λογιστικά μας

Αρχειοθετείται για 10 χρόνια.

Διεύθυνση παράδοσης

Για την παράδοση των αποστολών

Αρχειοθετείται για 10 χρόνια.

Διεύθυνση E-mail

Για την επικοινωνία μαζί σας, για αποστολή πληροφοριών σχετικά με την παραγγελία σας και για επικοινωνία μάρκετινγκ, καθώς και για την ταυτοποίησή σας ως πελάτη

Αρχειοθετείται για 10 χρόνια.

Αριθμός τηλεφώνου

Για την επικοινωνία μαζί σας και για την ευκολότερη παράδοση από τις εταιρείες μεταφορών

Αρχειοθετείται για 10 χρόνια.

ID Εταιρείας /ΑΦΜ

Για την έκδοση τιμολογίων, και για τα λογιστικά μας

Αρχειοθετούνται για 10 χρόνια.

Διεύθυνση IP

Για σκοπούς μάρκετινγκ και για τη βελτίωση της εμπειρίας αγορών σας

Αρχειοθετείται για 5 χρόνια.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις μας χρησιμοποιούνται στα προφίλ μας στο Facebook και στην επικοινωνία μάρκετινγκ

 

Βίντεο

Τα βίντεο από τις εκδηλώσεις μας χρησιμοποιούνται στα προφίλ μας στο Facebook και στην επικοινωνία μάρκετινγκ

 

Cookies

Για τη σωστή λειτουργία τους, οι ιστότοποι χρειάζονται έναν αριθμό «cookies». Η συναίνεση για την επεξεργασία τους απαιτείται από τους περισσότερους ιστοτόπους, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Μια λίστα με cookies που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας είναι διαθέσιμη στο αναδυόμενο παράθυρο cookies που ανοίγει αφού εισέλθετε στον ιστότοπο kulina.gr.

 

Σκοπός και τρόπος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Όπως εν μέρει περιγράφεται παραπάνω, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους λόγους. Αυτοί οι λόγοι θα περιγραφούν παρακάτω.

Αγορά και πώληση στο kulina.gr

Για να μπορέσουμε να χειριστούμε με επιτυχία την παραγγελία σας, χρειαζόμαστε ορισμένα από τα δεδομένα σας για την επικοινωνία μαζί σας, για την παράδοση της αποστολής σας, και για την έκδοση του συμβολαίου αγοράς. Άρα αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς εκπλήρωσης της σύμβασης αγοράς. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα από τη φόρμα παραγγελίας (ή από το σύστημά μας εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης μας) και τα αρχειοθετούμε για δέκα χρόνια σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους.

Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα πρέπει να παρασχεθούν στους συνεργάτες μας, όπως οι εταιρείες μεταφορών (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail).

Υποστήριξη μέσω e-mail και τηλεφώνου

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβεια του αιτήματός σας (ερώτηση σχετικά με την παραγγελία, βοήθεια με την πληρωμή κ.λπ.). Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους πληροφορίες για να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε το αίτημά σας με τις παραγγελίες στο σύστημά μας. Αρχειοθετούμε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail σας και πρόσθετα δεδομένα για μελλοντικές καταγγελίες ή διαφωνίες, εάν υπάρχουν, με βάση το έννομο συμφέρον μας.

Επικοινωνία μάρκετινγκ

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση e-mail σας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, νέα, εκπτώσεις και εκδηλώσεις στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το κάνουμε για να σας δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες να αγοράσετε αγαθά που θα σας κάνουν χαρούμενους. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτήν την επικοινωνία, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή στο υποσέλιδο οποιουδήποτε e-mail. Ωστόσο, εάν υποβάλετε μια νέα παραγγελία στο kulina.gr, η διεύθυνση e-mail σας ενδέχεται να εισαχθεί ξανά στη βάση δεδομένων και θα αρχίσετε να λαμβάνετε ξανά επικοινωνίες μάρκετινγκ. Εάν συμβεί αυτό, ζητάμε την κατανόησή σας. Είναι ένα πρόβλημα λογισμικού και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Ενημερώστε μας για το σφάλμα στο info@kulina.gr.

Cookies

Ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies είναι διαθέσιμες στο αναδυόμενο παράθυρο cookies που ανοίγει αφού εισέλθετε στον ιστότοπο kulina.gr

Πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας;

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνοι σας στο kulina.gr αφού συνδεθείτε στο Kulina.gr, συγκεκριμένα στην ενότητα Προσωπικά δεδομένα. Αφού συνδεθείτε, μπορείτε επίσης να δείτε ένα ιστορικό των αγορών σας και τα σχετικά έγγραφα που είναι διαθέσιμα για λήψη.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που εμείς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, επεξεργαζόμαστε, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων (π.χ. δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας, να διαγράψουμε τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων των επαφών αλληλογραφίας ή να διαγράψουμε πλήρως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι συνεργάτες μας που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα

Για να μπορούμε να χειριζόμαστε σωστά τις παραγγελίες σας, να επικοινωνούμε μαζί σας και να λειτουργούμε ως ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας. Για να είμαστε ασφαλείς, επιλέγουμε μόνο αξιόπιστους συνεργάτες που ακολουθούν τους ίδιους ή και αυστηρότερους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μαζί, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή.

Λίστα των συνεργατών μας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 • GoPay - πάροχος πύλης πληρωμών για ηλεκτρονικές πληρωμές
 • Stripe - πάροχος πύλης πληρωμών για ηλεκτρονικές πληρωμές
 • PayPal - πάροχος ηλεκτρονικού πορτοφολιού για ηλεκτρονικές πληρωμές
 • Klarna - πάροχος πύλης πληρωμών για ηλεκτρονικές πληρωμές
 • Uloženka - ιστοσελίδα συγκέντρωσης δεδομένων για αποστολές από διάφορες εταιρείες μεταφορών
 • Zásilkovna - ιστοσελίδα συγκέντρωσης δεδομένων για αποστολές από διάφορες εταιρείες μεταφορών
 • PPL - courier που παραδίδει αποστολές
 • DPD - courier που παραδίδει αποστολές 
 • Pošta bez hranic - ιστοσελίδα συγκέντρωσης δεδομένων για αποστολές από διάφορες εταιρείες μεταφορών
 • GLS - courier που παραδίδει αποστολές 
 • DHL - courier που παραδίδει αποστολές 
 • DODO -courier που παραδίδει αποστολές 
 • Pikito - πάροχος κοινών σημείων παραλαβής για αποστολές
 • Gebrüder Weiss - courier που παραδίδει μεγάλες αποστολές 
 • Heureka - πύλη σύγκρισης τιμών που παρέχει στους αγοραστές μια καλύτερη επισκόπηση των τιμών που προσφέρονται από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Arukereso - πύλη σύγκρισης τιμών που παρέχει στους αγοραστές μια καλύτερη επισκόπηση των τιμών που προσφέρονται από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Ceneo - πύλη σύγκρισης τιμών που παρέχει στους αγοραστές μια καλύτερη επισκόπηση των τιμών που προσφέρονται από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Opineo - πύλη αξιολογήσεων
 • Skapjec - πύλη σύγκρισης τιμών που παρέχει στους αγοραστές μια καλύτερη επισκόπηση των τιμών που προσφέρονται από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Parazuvaj - πύλη σύγκρισης τιμών που παρέχει στους αγοραστές μια καλύτερη επισκόπηση των τιμών που προσφέρονται από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Compari - πύλη σύγκρισης τιμών που παρέχει στους αγοραστές μια καλύτερη επισκόπηση των τιμών που προσφέρονται από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Idealo - πύλη σύγκρισης τιμών που παρέχει στους αγοραστές μια καλύτερη επισκόπηση των τιμών που προσφέρονται από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Smartsupp - πάροχος ενός εργαλείου για επικοινωνία στη σελίδα με πελάτες με τη μορφή συνομιλίας στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας
 • Dognet - δίκτυο μάρκετινγκ 
 • Google - ανώνυμα στατιστικά στοιχεία προσβάσεων στο Google Analytics και δραστηριότητες μάρκετινγκ στο δίκτυο μάρκετινγκ της Google
 • Seznam - δραστηριότητες μάρκετινγκ στο δίκτυο μάρκετινγκ Seznam
 • Facebook - δραστηριότητες μάρκετινγκ στο δίκτυο μάρκετινγκ Facebook
 • Ecomail - πάροχος ενός εργαλείου για την ταχυδρομική επικοινωνία μάρκετινγκ
 • Smartlook - πάροχος ενός εργαλείου για την ανάλυση της ποιότητας του ιστότοπου και της συμπεριφοράς των χρηστών
 • Stamped - πάροχος ενός εργαλείου για την ταχυδρομική επικοινωνία και την επεξεργασία των κριτικών πελατών
 • Shoptet - πάροχος πλατφόρμας ηλεκτρονικών καταστημάτων
 • Retino - πάροχος αίτησης για ομαλή διεκπεραίωση επιστροφών εμπορευμάτων και παραπόνων
 • Recombee - πάροχος αίτησης για σύσταση αγαθών
 • AXIMA SMS - πύλη για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων κειμένου
 • Daktela - αίτηση για διεκπεραίωση ερωτημάτων πελατών - εξυπηρέτηση πελατών
 • Criteo - δραστηριότητες μάρκετινγκ στο δίκτυο μάρκετινγκ Criteo

 

Όροι και προϋποθέσεις προσφορών Black Friday & Cyber Monday


Οι προσφορές ισχύουν μέχρι το τέλος της εκδήλωσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, όποιο συμβεί πρώτο.

Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να εξαιρεθούν από την προώθηση.

Η έκπτωση δεν καλύπτει (δεν μειώνει) τυχόν έξοδα αποστολής για προϊόντα που αγοράστηκαν σε προσφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο συμμετέχων στην προσφορά υποχρεούται να τα καταβάλει στο ακέραιο.

Οι εκπτώσεις των προσφορών δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες εκπτώσεις, διαφημιστικές καμπάνιες ή ειδικές προσφορές εκτός από δωροεπιταγές.

Η έκπτωση δεν μπορεί να πληρωθεί με μετρητά ή να ανταλλάσσεται με οποιοδήποτε άλλο είδος πληρωμής. Η έκπτωση δεν μεταβιβάζεται.

Σε περίπτωση επιστροφής αγαθών που αγοράστηκαν σε προσφορά, για την παράδοση των οποίων χρησιμοποιήθηκε έκπτωση ή/και δωρεάν αποστολή, ο συμμετέχων στην προσφορά δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, με εξαίρεση την επιστροφή της τιμής των Αγαθών που πράγματι πληρώθηκε.

Το να επωφεληθείτε από εκπτώσεις και να αγοράσετε αγαθά σε προσφορά/μειωμένη τιμή, εξαρτάται από τη σωστή ολοκλήρωση της παραγγελίας και τη σωστή πληρωμή της παραγγελίας κατά τη διάρκεια της προσφοράς και όχι απλώς από την τοποθέτηση των προϊόντων με έκπτωση στο καλάθι.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της προσφοράς και ενδεχομένως να ακυρώσει την προσφορά.